İHALE İLANI
ADAKLI İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
2016 Yılı KÖYDES Projesi Kapsamında çeşitli ebatlarda toplam 980 metre Koruge (SN 8) boru alım işi
1-İdarenin
a) Adresi
:
Hükümet Konağı Kat:1 Adaklı-BİNGÖL 
b) Telefon ve faks numarası
:
0 (426) 611 22 57   -   0 (426) 611 22 57
 
 
 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
70 metre 300 lük, 280 metre 400 lük, 560 metre 600 lük ve 70 metre 800 lük  Koruge (SN 8 ) boru alımı
b) Teslim yeri
:
Adaklı Özel İdaresi Şantiyesine
c) Teslim tarihi
:
İhale Komisyon Kararına müteakip 15 iş günü içerisinde malların tamamı teslim edilecektir
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
ADAKLI KAYMAKAMLIĞI TOPLANTI SALONU KAT:2 ADAKLI-BİNGÖL  
b) Tarihi ve saati
:
21.09.2016 Çarşamba  günü Saat 11:00’ de
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.2. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
Alınan mal TSE standardında olacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 (Yüz) TL karşılığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Adaklı Hükümet Konağı Kat:1 adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarihinde saat 11:00 ‘e kadar Adaklı  Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği adresine elden teslim edilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü teklif verilemez. Bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınmaz.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
 60 (Altmış) İş günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Birliğimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Birliğimiz 28.04.2007 Tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. 
 DİĞER HUSUSLAR:
     1-Vergi borcu olmadığına dair belge.
     2- İhale İlan Tarihi itibariyle SGK Müdürlüğünden Borcu olmadığına dair Resmi Yazı.
     3-İflası ilan edilmediğine, zorunlu tasfiye kararı verilmediğine, alacaklılara karşı borçlarından   dolayı mahkeme idaresi altında bulunmadığına dair İflas ve Konkarto Belgesi.
     4- İhale İlan Tarihi İtibariyle İcra Müdürlüğünden alınmış İcra Borcu Olmadığına Dair Yazı.
     5- KHGB İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
 
 
FOTOĞRAF GALERİSİ