Hüseyin IŞIK
İlçe Yazı İşleri Müdürü 

İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 

GÖREV ALANLARI


            YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ: 
            Mülki Yönetim açısından Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü görevi büyük önem arz etmektedir. Valilik ve Kaymakamlık Büroları’nın kuruluşu, bu bürolarda görevli personelin statüsü, görev, yetki ve sorumlulukları; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile bu kanunun ek ve değişikliklerine dair 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanan “Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği”  ile belirlenmiştir.
            Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe Mülki İdare bölümü içinde hizmet gören ve “Kaymakam’a doğrudan bağlı”olarak çalışan merkezi idarenin İlçe kademesindeki birimidir.
            Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğünde hizmetler “Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’’ çerçevesinde Yazı İşleri Müdürlüğünce yürütmektedir.
            Kaymakamlığımız Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı; Yazı İşleri, Özel Kalem, İdare Kurulu, Mahalli İdareler, Basın Halkla ilişkiler, Planlama ve Koordinasyon, Toplumla İlişkiler Bürosu, Tüketici Hakem Heyeti, Dernekler Bürosu, Halkla İlişkiler Müracaat Bürosu,  İyi Yönetimin Geliştirilmesi, İnsan Hakları Kurulu, Bilgi Edinme Bürosu, 5233 sayılı Kanuna göre kurulan Alt Komisyon Başkanlığı, Köylere Hizmet Götürme Birliği ile İlçemizde Kuruluşu bulunmayan tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının hizmetleri yürütülmektedir.

A) ÖZEL KALEM BÜROSU

1. Özel haberleşme, gizlilik taşıyan yazışmalar. 
2. Protokol, ağırlama ve kabuller 
3. Atatürk günlerini ve tarihi günleri, milli ve resmi bayramları, mahalli kurtuluş günleriyle belirli günleri anma ve kutlama 
4. Yargı kuruluşlarıyla ilişkiler. 
5. Askeri mercii ve kuruluşlarla ilişkiler. 
6. Sıkı yönetim / olağanüstü hal iş / işlemleri 
7. İstihbarat hizmet ve konuları (Milli Güvenlik Kurulu ile ilişkiler dahil) 
8. Asayiş konuları (Emniyet, Jandarma ile ilişkiler) 
9. Mülakatlar (Sınır il ve ilçelerinde) 
 

B) YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜROSU

1.   Evrak havale ve dağıtımı 
2.   Kanunların, KHK, tüzüklerin, Bakanlar Kurulu Kararlarının, yönetmeliklerin yayımı,  ilanı, 
3.   Genel idare kuruluşları, bölgesel kuruluşlar, KİT özel iş yerleri gözetim ve denetimi işleri. 
4.   Personelle ilgili konular (Özlük işleri, Hizmet-İçi eğitim, mesai saatleri, kıyafet) 
5.   Vakıflarla ilişkiler 
6.   Tabi afet, genel sağlık ve çevre sağlığı konuları iş ve işlemleri. 
7.   Hükümet Konağı Daire Müdürlüğü işleri. 
8.   Dilekçeleri izleme ve sonuçlandırma. 
9.   Bayrak Kanunu, ilgili tüzük ve yönetmeliklere ilişkin işlemler. 
10. Köy Hizmetleri Müdürlüğü İşlemleri 
11. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İşlemleri 
12. Çevre ve Orman Bakanlığı İşlemleri 
13. Kültür Bakanlığı - Anıtlar - Müzeler - Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kur. 
14. Bilgi Edinme Kanunu ve Uygulamaları, Yerel Bilgi Projesi 
15. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İşlemleri 
16. Tüketici Sorunları, Hakem Heyeti, İlçe Kurulu İşlemleri 
17. Yükseköğretim ve Üniversitelerle ilgili İşlemler. 
18. İlçede kuruluşu bulunmayan diğer bakanlık ve kuruluşlara ait işlemler.

C) İDARE KURULU BÜROSU

 1.  İl İdare Kurulu karar ve işlemleri (Yeşil kart, Muhtaçlık, Askerlik Kararları vb.) 
  4483 sayılı Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmaları ve Görevden          uzaklaştırma işlemleri ile ilgili iş ve işlemler.
 2. İdare Kurulu nüfus ve askerlik para cezaları.
 3. İmar iş ve işlemler
 4. Disiplin kurulu karar iş ve işlemler.
 5. 1609 sayılı kanun (Atatürk aleyhine işlenen suçlar) ile ilgili yazışmalar.
 6. Görevden uzaklaştırma işlemleri.
 7. 3091 Taşınmaz mal zilyetliği ile ilgili uygulamalar.
 8. Muhtaçlık ve bakım belgeleri.
  1. Mülki İdare bölümleri belediye ve köy sınır değişikliği,köy kurulması, bağlılık değişikliği işlemleri.

10.  Kamulaştırma kanunu ile ilgili iş ve işlemler.

11.  Askerliğe karar verme işleri.

12.  Harita, köy, bağlı, tabi yer adlarının değiştirme.

13.  3628 sayılı Mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanunun       uygulanması

 

E) MAHALLİ İDARELER BÜROSU

1. Büyükşehir Belediyeleri ile ilgili vesayet iş ve işlemleri. 
2. Belediyelerle ilgili vesayet iş ve işlemleri. 
3. Özel idarelerle ilgili vesayet iş ve işlemleri. 
4. Köylerle ilgili vesayet iş ve işlemleri. 
5. Birliklerle ilgili vesayet iş ve işlemleri. 
6. Mahalli idarelerin mali yardım ve destek sağlama işleri, teftiş ve denetim işleri. 
7. Belediye kurulması, köy veya bağlıların belediyelerle birleştirilmesi ile ilgili işlemler.

F) BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU

1. Halkla İlişkiler. TRT Basın ve diğer kitle haberleşme araçları ile ilişkiler, basın toplantıları. 
2. Valiliğe elden getirilen her nevi dilekçenin kabulü, 8. madde gereğince imza yetkisi verilen görevlilerin imzasına hazırlama işleri. 
3. Basın kartı ve resmi ilan işleri. 
 

G) PLANLAMA VE KOORDİNASYON BÜROSU

1. Kalkınma planı hazırlık ve uygulanması. 
2. Yıllık uygulama programı hazırlanması ve uygulanması. 
3. İl programı hazırlanması ve uygulanması. 
4. Envanter çalışmaları ve öncelikli kriterler. 
5. Genel durum raporları. 
6. İl koordinasyon Kurulu çalışmaları. 
7. İdare şube başkanları toplantıları. 
8. Plan, program ve toplum kalkınmasında eğitim-öğretim. 
 

H) HUKUK İŞLERİ BÜROSU

1. İdari yargıya başvurma işleri. 
2. İnceleme ve denetleme işleri (Valiliğin dernekler, sendikalar, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilgili olup, emniyet ve Jandarma görevleri dışında kalan gözetim ve denetim iş ve işlemleri.) 
3. Valilik-Konsolosluk ilişkileri, imza ve tasdik işlemleri. 
4. Şefliğin teftiş ve denetimi ile ilgili işlemler. 
5. Genel emirler.

 

I)DERNEKLER BÜROSU

Dernekler Bürosu (Lokal, Yardım Toplama İşlemleri)

j) İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI 
5651 sayılı kanun ve Yönetmelik gereği iş ve işlemlerin takibi.

    
Kaymakamlığımız Yazı İşleri Müdürlüğündeki İş ve İşlemler, 1 müdür vekili ve  1 VHKİ. tarafından yürütülmektedir.

FOTOĞRAF GALERİSİ